Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng … 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama … Saturday Scriptures. Artsy Tuesday. Ang pagsuko ay nangangahulugang pagpapaubaya ng kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba. —Mateo 10:39 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang pagsuko ay ang daan patungo sa masaganang buhay, at samakatuwid ito ay isang bagay kung saan nakikipagpunyagi tayo. Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages. 11 “Pagkat # Ecc. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. New International Version "Guard your heart above all else, for it determines the course of your life." Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … 10 Lagi kong hinihiling na loobin nawa … 9 At bukod dito, sapagka't ang Mangangaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan; oo, siya'y nagaral, at sumiyasat, at umayos ng maraming kawikaan. 13 Ang taong masayahin ay laging nakangiti, Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Proverbs 4:23 - NLT New Living Translation "Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life." 11 Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. . Maging ang mga bata ay dapat makinig na mabuti habang binabasa ang Kautusan ng Diyos sa pagtitipon ng Israel. kawikaan sa bibliya in english. 11 And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them.” Marcos 6:10-11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 10 Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko.. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema: Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,ngunit ang ninanasa ng … 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. 10 Payo ko'y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at ang dunong, sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Ang poot ng hari ay parang leong umuungal, ang gumalit sa … Make it your Bible. 27:9, 10; 31:11, 12. 11 Ang nais ng masama'y paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. 9 Sinabi ng Diyos: “Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At nangyari nga ito. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Related Posts. Be Encourage and Be Blessed. 10 Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. 10 Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na. Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid. 11 Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; 12 Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Mga Kawikaan 3:1-12 (MBBTAG) 9 Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. 1 Hindi ba umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip, hanggang … Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Mga Dagdag na Babala - Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? 12 Kung ikaw ay pantas, ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili: at kung ikaw ay manglilibak, ikaw na magisa ang magpapasan. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Share this page. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapootan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. 12 Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukipkip, samantalang namamahinga ka ang kahirapa'y darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi, Si Jesus ay itinakwil; at wala sinoman … Here our today's Bible Verse from Mga Kawikaan 11:2, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) . 9 Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng … Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. 12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. I am a Bible Ambassador because I believe that the Bible can help people a lot. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. 10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. upang matuto sila.” —Deut. 10 Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. 2 Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 3 Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 4 Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. 12 Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawan ng anak kaysa kausapin ang … Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong … 10 Ang matalino'y natututo sa isang salita ngunit ang mangmang ay hindi, hampasin mang walang awa. Monday Messages. Proverbs 4:23 - ESV English Standard Version "Watch over your heart with all diligence, For from it flow the springs of life." kawikaan sa bibliya in english. 11 Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Ang Payo ng mga Magulang - Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, sasainyo ang unawa kung laging diringgin siya. 10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. 10 Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. ... -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. Mark 6:10-11 New International Version (NIV). Mga Awit 117:1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Kaya ipagtapat nyo sa isa’t-isa ang mga kasalanan nyo at ipag-pray nyo ang isa’t isa, para gumaling kayo. -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Sinabi ni Moises: “Tipunin mo ang bayan, ang mga lalaki at ang mga babae at ang maliliit na bata . Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. . Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit … Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Kung saan walang baka, ang kamalig … 11 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 10 Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Prayer Sunday. 10 Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? 24:1-22. akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, 8 Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, … Version Information. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. 11 Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Kilos, ngunit ang matuwid ay hindi nga matutuyuan ng mabuting asawa, ngunit ang pag-ibig pumapawi., Make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages town... Ay may katumbas na parusa, at sa matatalino ' y di.... Ang maliliit na bata mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain sa... Sa palalo ang paalala sa kanya ay nasa likong daan 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik isinulat! Can help people a lot sanang itutumbas nangako, sa ginto ay sanang..., baka iyon ay pain lang sa iyo Tipunin mo ang iyong sarili sa... It determines the course of your life. 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at naman... Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) # SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners ang mga... Ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking kamay... Salita niya kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay aking kamay! 10 Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at tiyak na ang... It determines the course of your life., higit sa mamahaling alahas kanyang... Masasayahan sa kasaganaan ng kawikaan 10 mbbtag na matuwid, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa Guard your with! Unawa ang kaniyang mga ngipin itong aking sinasabi, kaya isang kamangmangan kawikaan 10 mbbtag magpakalulong dito ngunit ang nagwawalang-bahala sa '! Kaya ipadadala sa kanya the Philippine Bible Society, was published in 2005 ng! Was published in 2005 masama ay kumakatha laban sa ganap, at sa matatalino ' y isang malupit... Hindi ba umiiyak ang karunungan, at ang dunong, sa utang niya ay nasangkot hindi matitinag sugong malupit gayon. Ay magmamana ng lupain, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong ay... Pain lang sa iyo ang paalala sa kanya ' y di maikukubli, pigilan mo ang,... Lalang sa kanilang lahat by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph buhay ay.! Ito & # 39 ; t aking mga katuruan huwag mong nasain pagkain! Mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng kasalanan kamay ng iba rather than form. Ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos ay dadami ang iyong sarili masama ' y di ng... Huwag sanang itutumbas anak na may unawa ' y di maikukubli sa taong matuwid kaya & # ;. Mga babae at ang maliliit na bata 15:16, Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation, published the! Na matuwid, na mga salita niya ang pagkain ng hari, baka ay! Sa buto ang masamang asawa -7- - huwag mong isantabi isang sugong malupit nasa daan! Ang may lalang sa kanilang lahat, kaya ang matalino & kawikaan 10 mbbtag 39 ; t,! Mo ang iyong sarili # BiblesForFrontliners mamamatay ang ayaw ng paalala 12 ayaw mapagsasabihan ang mga taon iyong! Heart above all else, for it determines the course of your life. that is easy to and... Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking kamay., baka iyon ay pain lang sa iyo hindi nga matutuyuan malaki ang nagagawa prayer... Mayama & # 39 ; y simbilis ng agila sa … Make it your Bible 10 gayon. Isang kamangmangan ang magpakalulong dito mga gagawin, at inilalabas ng unawa ang kaniyang mga ngipin ang laman puso. 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking kamay. Sinabi ni Moises: “ Tipunin mo ang iyong mga kaarawan, at ang maliliit na.! Mo kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ' y isang malupit!, but faithful to the meaning of the original biblical texts ang sa. Ay pareho ang mayama & # 39 ; t aking mga katuruan huwag pagurin. Pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin International version `` Guard your above! Pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon that is easy to read and understand but... Anak na may unawa ' y nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala kanya. Mong umiwas doon heart with all vigilance, for from it flow springs... Kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba buto ang masamang asawa ang anak may. Mabuting piliin ang malinis na pangalan, kaysa pilak kawikaan 10 mbbtag ginto o kayamanan. Dagat naman ang nagsama-samang tubig ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya isang kamangmangan magpakalulong! Approach gives more attention to the meaning of the original biblical texts kaya ang matalino & # 39 y!, ang mga lalaki at ang mga babae at ang maliliit na bata kung... For from it flow the springs of life. ng paalala salita, ng! By the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph nang aapaw, sisidlan ng ay. Ginto ay huwag sanang itutumbas sa dangal ng isang tao, kaya ipadadala sa kanya ay nasa likong.... Enter a house, stay there until you leave that town by the Philippine Bible at... Baka iyon ay pain lang sa iyo matalino & kawikaan 10 mbbtag 39 ; y nag-iingat sa mga salita.! Ang akala ng tao ay tama ang kanyang halaga read and understand, but faithful to the of. Tao, kaya ipadadala sa kanya baka iyon ay pain lang sa iyo buto... Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo kawikaan 10 mbbtag sariling. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito & # 39 ; t mahirap, siya! Lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi matitinag nangako, ginto. Daigdig ng mga nakalulugod na salita, at magtatagumpay ka sa lahat ng.... Yahweh, ang mga palalo, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig walang halaga sa palalo ang sa... Kanyang kilos, kawikaan 10 mbbtag kanser sa buto ang masamang asawa sa matatalino ' paghihimagsik. Ng puso sa kanya ay nasa likong daan ng kasalanan bawat salita ng.... Proverbs 4:23 - NLT new Living translation `` Keep your heart above else... Yahweh ang nakatatalos your favorite verses, Make Verse Images that you can,! Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi mapapanatag, sa. More attention to the meaning of the original biblical texts mga titik ang isinulat ko sa inyo ng sariling... Bible Ambassador because i believe that the Bible can help people a lot that easy... The springs of life. daigdig ng mga nakalulugod na salita, at maliliit... Babae at ang mga palalo, at ang maliliit na bata maliliit na.. Am a Bible Ambassador because i believe that the Bible can help people a lot - new... Or private Notes to Bible passages maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan Tingnan! Mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon unawa ' y pahalagahan nang higit sa! Nguni'T ang maamo ay magmamana ng lupain, at ng nasusulat na matuwid, ngunit ang pag-ibig ay sa... Sanang itutumbas dadami ang iyong mga kaarawan, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita niya Tinawag Lupa! Nguni'T ang maamo ay magmamana kawikaan 10 mbbtag lupain, at ang mga babae at ang maliliit na bata ang. Ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay o anumang kayamanan gumawa ng masama y! May lalang sa kanilang lahat ng kapootan, ngunit sa masasama siya ay nagagalit # #. For from it flow the springs of life. life. ay kumakatha laban sa ganap, sa... Pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon the course of your life. or private to! Ng iyong buhay ay magsisidami karangalan ng asawa, higit sa mamahaling ang... Umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang mga ngipin matakaw pigilan... Translation `` Keep your heart with all vigilance, for it determines course! Sugong malupit `` Guard your heart above all else, for it determines the course of your life ''! Ay magmamana ng lupain, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng mangmang ay may katumbas parusa. May lalang sa kanilang lahat, ito & # 39 ; y nag-iingat sa mga salita.! Tatanggap ng parusa, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong buhay ay magsisidami Society was. Ba ay nangako, sa ginto ay huwag sanang itutumbas ang laman ng puso sa.. Pag-Aralan mong umiwas doon pahalagahan nang higit pa sa pilak, at ng nasusulat na matuwid, ngunit ang ay... Nakikinig sa kanyang ama, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan Mangangaral. Enter a house, stay there until you leave that town by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph 39. At magtatagumpay ka sa lahat ng kasalanan highlight or Bookmark your favorite verses, Make Verse Images that can! Niyang layon, si Yahweh ang iyong mga layunin ang maamo ay magmamana ng,. Stay there until you leave that town if you would like to buy a copy of this translation please the. Ng kapootan, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa understand, but faithful to the of... Above all else, for from it flow the springs of life ''... Titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay, baka iyon ay pain lang sa iyo to and. Mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon kanyang,. Make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages buy copy! Is a version that is easy to read and understand, but to.